Cmentarz Drukuj
Wpisany przez Ks. Proboszcz Zdanowicz   
Sobota, 15 Luty 2014 14:37

REGULAMIN CMENTARZA


parafii pw. św. Stanisława Kostki


w Turze


Cmentarz jest miejscem świętym, przeznaczonym do chowania
zmarłych. Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane
są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego
zmarłym, dbania o porządek i czystość na terenie całego
cmentarza.


1. Właścicielem cmentarza jest parafia.


2. Cmentarz jest otwarty od godz. 8.00 do zmroku.


3. Do kompetencji zarządzającego cmentarzem parafialnym
należy:
– ustalanie miejsca pochówku,
– pobieranie opłat na rzecz parafii za miejsce pochówku
oraz innych opłat przewidzianych regulaminem,
– wykonywanie innych zadań zgodnych z ustawą o cmentarzach.


4. Opłatę za miejsce pochówku na cmentarzu uiszcza się
przy zgłoszeniu pochówku w biurze parafialnym.


5. Zarządca cmentarza – w myśl Rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 r.
w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów (ze zmianami
wprowadzonymi rozporządzeniem tegoż ministra z dnia
21 lipca 2003 r.) – prowadzi: księgę osób pochowanych na
cmentarzu, księgę grobów i księgę cmentarną. W księdze
grobów należy zapisać dane osoby opiekującej się grobem
i uprawnionej do dysponowania miejscem pochówku. Tylko
ta osoba może podejmować decyzję o nowym wykorzystaniu
grobu i może tym miejscem pochówku dysponować.
W celu uniknięcia ewentualnych sporów dotyczących dysponowania
grobem, o każdej zmianie takiej osoby winien
być powiadomiony zarządca cmentarza.


6. Po 20 latach od dnia pochówku grób może ulec likwidacji.
Nie dotyczy to grobów murowanych przeznaczonych
do złożenia ciała więcej niż jednej osoby.


7. Termin dalszego istnienia grobu może zostać przedłużony
w biurze parafialnym przez złożenie pisemnego
oświadczenia osoby opiekującej się danym grobem
i uiszczeniu stosownej opłaty, co najmniej pół roku przed
upływem 20 lat.


8. Przy zgłaszaniu pochówku rodzina zmarłego obowiązana
jest uzgodnić z proboszczem wybór firmy pogrzebowej.


9. Pochówek katolika winien być dokonany z zachowaniem
obowiązujących obrzędów pogrzebu katolickiego.


10. Opiekun grobu zobowiązany jest powiadomić proboszcza
o zamiarze postawienia nagrobka i przedstawić jego
projekt.


11. Postawienie nagrobka lub grobu murowanego może
nastąpić tylko po uprzedniej akceptacji jego projektu przez
ks. proboszcza i uiszczeniu stosownej opłaty.


12. Osoba mająca zamiar postawienia nagrobka musi
okazać się pisemną zgodą osoby sprawującej opiekę
nad mogiłą.


13. Dysponowanie grobem może być dokonane wyłącznie
za zgodą osoby opiekującej się danym miejscem
pochówku.


14. Na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu należy
uzyskać zgodę zarządcy cmentarza. W szczególności dotyczy
to: pogrzebu, postawienia nagrobka, remontu nagrobka,
stawiania trwałych elementów zdobniczych przy grobie,
ekshumacji zwłok lub przeniesienia ich do innego grobu.
Wykonywanie prac na terenie cmentarza dopuszczalne jest
wyłącznie po pisemnej akceptacji warunków ich prowadzenia
ustalonych przez zarządcę cmentarza.


15. Nie zezwala się, bez zgody zarządcy cmentarza, na
wjazd pojazdami mechanicznymi na teren cmentarza.


16. Odpady i śmieci należy składować w miejscach do tego
wyznaczonych. Zabrania się składowania tam śmieci pochodzących
spoza cmentarza.


17. Zabrania się samowolnego wycinania drzew i krzewów
znajdujących się na terenie cmentarza.


18. Na terenie cmentarza zabrania się działalności handlowej
i wszelkich innych czynności naruszających powagę
tego miejsca.


19. Cmentarz jest ubezpieczony przez parafię w zakresie
OC. Nie dotyczy to ubezpieczenia nagrobków lub grobów
murowanych, które można ubezpieczyć we własnym zakresie
od dewastacji lub kradzieży.