Strona internetowa Parafii p.w. św. Stanisława Kostki w Turze pełni funkcje informacyjne. Za jej pośrednictwem chcemy pełniej informować o życiu i działaniach naszej wspólnoty parafialnej.

Zapraszamy wszystkich parafian do czynnego tworzenia jednej wielkiej Bożej rodziny.

POLECAMY

Wielki Post

Wielki Post z wielką beatyfikacją w tle

 

Rozpoczynamy Wielki Post. W tym roku, naznaczonym tak bardzo oczekiwaną beatyfikacją papieża Jana Pawła II, będzie to przeżywanie szczególne, z przypomnieniem osoby i nauczania Papieża Polaka. Oczywiście, wielkopostny program modlitewny jest ten sam ? to dużo modlitwy, nabożeństwa Drogi Krzyżowej i ?Gorzkich żali?, to śpiewy wielkopostne, pasyjne, które wprowadzają nas w świat współczucia z Jezusem, stającym przed nami w swoim cierpieniu, ponoszonym dla zbawienia świata, dla odkupienia człowieka. Bo przecież tajemnica Odkupienia towarzyszy chrześcijanom w życiu cały czas, jest tajemnicą naszej wiary. Zbawiciel świata, obiecany Mesjasz, przychodzi, by swoją zbawczą mocą objąć ludzkość. Według nauki objawionej, wszyscy ludzie na ziemi są dziećmi Boga, naznaczonymi podobieństwem do Niego. Cały świat stworzony nosi znamię Stworzyciela. ?I widział Bóg, że było dobre…? (por. Rdz 1) ? to zdanie opiewające działalność Boga Stwórcy. A potem to ?dobre? zostało włączone w świat działania człowieka ? obrazu Boga, który ma panować nad stworzeniem w Bożym imieniu. To wielki plan Boga, w którym kluczową rolę odgrywa Osoba, nauka i przykład życia Jezusa Chrystusa oraz działanie Ducha Świętego. Całość dzieła stworzenia, odkupienia i uświęcenia skupia się jak w soczewce w Osobie Jezusa Chrystusa, a kontynuatorem tego ?programu? jest Kościół przez Niego ustanowiony.

 

W tę tajemnicę, w jej przełożenie na życie, wpisuje się dziś bardzo czytelnie postać ukochanego przez świat papieża Polaka Jana Pawła II. Beatyfikacja jest wielkim uhonorowaniem jego życia. Nadaje mu blask Bożej chwały. Wobec tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego, wobec tajemnicy Bożego Miłosierdzia, którą przeżywamy w Kościele po Świętach Wielkiej Nocy, a którą tak bardzo uwypuklił Ojciec Święty Jan Paweł II, jego wyniesienie na ołtarze jest dla nas czymś bardzo oczekiwanym i potrzebnym. Przypominamy sobie te okrzyki wznoszone na Placu św. Piotra już w dniu pogrzebu tego Papieża ? ?Santo subito!? ? Święty natychmiast! On sam na pewno tego nie przewidywał, gdy mówił światu o krakowskich Łagiewnikach ? o świątyni Bożego Miłosierdzia i o iskrze Bożego Miłosierdzia, która stamtąd Kościołowi zaświeci. Zaświeci światu raz jeszcze 1 maja, podczas beatyfikacji Jana Pawła II przez jego następcę na Stolicy Piotrowej ? Benedykta XVI.
Wielki Post, który rozpoczyna się od Środy Popielcowej, prowadzi chrześcijan do tajemnicy Zmartwychwstania, ale i do wielkiej tajemnicy Bożego Miłosierdzia. Uświadamia nam również sens tej beatyfikacji. Kościół wynosi bowiem na ołtarze człowieka pełnego cnót chrześcijańskich, który żył w nieustannej łączności z Chrystusem, który wykorzystał działanie sakramentów i poprzez wielką modlitwę, wyrzeczenia i pokutę zbliżył się w sposób najpełniejszy do Boga i do źródeł Jego Miłosierdzia.
Tajemnica naszej wieczności, obecna w Wielkim Poście, tak łatwo umyka nam sprzed oczu. Jesteśmy zagonieni, zatroskani o sprawy doczesne, zafascynowani współczesną techniką oraz wieloma możliwościami, jakie ona daje ? ale przecież poza tym wszystkim jest Boże przeznaczenie człowieka właśnie do życia wiecznego! Dlatego człowiek powinien już tu, na ziemi, zatapiać swoje życie w Bogu, analizować tak często dawane nam przez Pana Boga znaki, poszerzać swoją świadomość Boskiej rzeczywistości i tym sposobem bardziej przygotowywać się do swojej wieczności. Ale nade wszystko człowiek winien ukochać Boga i żyć miłością do swojego bliźniego ? to jest nasz bilet wstępu do królestwa Bożego, gdzie znajdziemy swoje spełnienie.
Beatyfikacja Jana Pawła II dla nas, Polaków, powinna być wielkim odnowieniem naszej wiary. Przypomnieniem, że w Chrystusowym Kościele złożone są niesamowite dary, ale to od nas zależy, czy i jak z nich skorzystamy. Jedno jest pewne: Pan Bóg wraz z Jezusem Chrystusem czeka na każdego z nas ze swoją łaską, a Duch Święty może uświęcić nasze życie indywidualne i społeczne. Tylko zechciejmy to zauważyć.